-->

Khám bệnh, chữa bệnh đối với tai nạn lao động sẽ không được hưởng bảo hiểm y tế và vẫn được hưởng nhận tiền lương trong thời gian nghỉ điều trị.

Người tham gia bảo hiểm y tế đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã được quyền khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế tuyến xã trong cùng địa bàn tỉnh...

Thời gian lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh, NSDLĐ vẫn phải thực hiện trích và đóng đúng tỷ lệ Luật định (21% vào quỹ BHXH, BHYT); còn NLĐ bị trích (9,5% vào quỹ BHXH, BHYT)

Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó...

Đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 của Luật này tham gia bảo hiểm y tế lần đầu, thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng kể từ ngày đóng bảo hiểm y tế;...

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu biên bản thẩm định số liệu thu BHXH, BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu danh sách thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ngoại tỉnh.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc Mẫu số C10-TS, Biên bản hủy sổ BHXH, thẻ BHYT.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT.

Luật sư tư vấn BHYT tự nguyện...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục báo tăng lao động tham gia BHXH, BHYT để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everrest giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia BHXH bắt buộc, BHYT bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp đối với đơn vị tham gia lần đầu, đơn vị di chuyển từ địa bàn tỉnh, thành phố khác đến để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký tham gia BHYT đối với người tự nguyện tham gia BHYT để quý vị tham khảo.