-->

Dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp.

Xem thêm ...

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về việc sau khi chia doanh nghiệp các công ty mới có phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ xấu của mình chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác hay không?

Khi tách một doanh nghiệp thành nhiều doanh nghiệp mới có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp bị tách phải tiến hành khoá sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Trường hợp Công ty cổ phần tách thành hai công ty phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những quy định chung về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký thuế đối với trường hợp tách doanh nghiệp.

Trường hợp tách doanh nghiệp, sẽ có hai trường hợp giải quyết công việc cho người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu sơ bộ về lệ phí trước bạn đối với tài sản khi tách công ty cổ phần.

Tính thuế giá trị gia tăng tại thời điểm tách chi nhánh thành công ty cổ phần mà chi nhánh vẫn chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên mua trả chậm, trả góp chưa đến hạn thanh toán.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển số lỗ của doanh nghiệp khi tách doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chia và tách doanh nghiệp là hoạt động “tổ chức lại doanh nghiệp” nhằm mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ, phân biệt được hai hoạt động này.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục tách doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thành lập mới công ty được tách từ công ty cổ phần.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thành lập mới công ty được tách là công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest hỗ trợ thực hiện dịch vụ đăng ký tách doanh nghiệp.