-->

Dịch vụ xin cấp phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức.

Xem thêm ...

Nguyên tắc quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên mạng được quy định tại Điều 21 ghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Trang thông tin điện tử được phân loại theo Điều 20 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới được quy định tại Điều 22 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nguyên tắc quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin điện tử được quy định tại Điều 19 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet được quy định tại Điều 19 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Phân bổ, cấp, thu hồi địa chỉ Internet và số hiệu mạng được quy định tại Điều 17Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Căn cứ giải quyết tranh chấp tên miền theo yêu cầu của nguyên đơn được quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Các trường hợp bị đơn được coi là có quyền và lợi ích hợp pháp liên quan đến tên miền được quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhà đăng ký tên miền quốc tế tại Việt Nam được cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Nhà đăng ký tên miền ".vn" có quyền và nghĩa vụ được quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Điều kiện để nhà đăng ký tên miền “.vn” được cung cấp dịch vụ được quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” được quy định tại Điều 13 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Hồ sơ cấp phép thiếp lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại khoản 2Điều 8 Thông tư số: 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Các trang thông tin điện tử không phải cấp phép được quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động thiết lập, sử dụng trang thông tin điện tử được quy định tại Điều 4 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được quy định tại Điều 12 Thông tư số 14/2010/TT-BTTT quy định chi tiết một số điều của nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

Việc đăng ký tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.

Đăng ký tên miền được quy định tại Điều 12 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng.