-->

Mẫu phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu giao nhận phôi sổ BHXH, thẻ BHYT.

BHXH ………..

Mẫu C08-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BHXH ………..

PHIẾU GIAO NHẬN PHÔI SỔ BHXH, THẺ BHYT

Số:_____________

Ngày…. tháng…..năm……..

1. Tên người giao:

2. Tên người nhận:

3. Nội dung

STT

Loại phôi

Số lượng

Số serial

Từ

Đến

1

2

3

4

5

Người giao

Người nhận

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)