-->

Dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản cho tổ chức, doanh nghiệp.

Xem thêm ...

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 72 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định tại khoản 2 Điều 73 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Quyền của tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch bất động sản được quy định tại khoản 1 Điều 73 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định trong Thông báo số 3160/TB-SXD-PTN.

Thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 24 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý của sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 25 Thông tư số 11/2015/TT-BXD.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Quyền của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 69 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định tại Điều 70 Luật kinh doanh bất động sản năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động sàn giao dịch bất động sản cho tổ chức, doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm