-->

Dịch vụ xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều hồ sơ đặc biệt như: Hồ sơ du học, xuất khẩu lao động, hồ sơ xin giấy phép hành nghề… đối với người Việt Nam và trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.

Xem thêm ...

Thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 48 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 01 được quy định tại Điều 42 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 44 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 02 được quy định tại Điều 43 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 01 được quy định tại Điều 45 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 02 được quy định tại Điều 46 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Bổ sung, đính chính, thu hồi, hủy bỏ Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 50 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Mức thu lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 3 Thông tư số: 174/2011/TT-BTC

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp có quyền từ chối cấp Phiếu lý lịch tư pháp và được quy định tại Điều 49 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Đối tượng được miễn lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 2 Thông tư số: 174/2011/TT-BTC.

Đối tượng có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 7 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Trách nhiệm cung cấp thông tin lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 6 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư pháp về lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 3 Điều 9 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân tỉnh về lý lịch tư pháp được quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có quyền khiếu nại và được quy định tại Điều 52 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại về cấp Phiếu lý lịch tư pháp được quy định tại Điều 53 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Cập nhật thông tin lý lịch tư pháp trong trường hợp người bị kết án được xoá án tích được quy định tại Điều 33 Luật lý lịch tư pháp năm 2009.

Lý lịch tư pháp là loại giấy tờ bắt buộc trong nhiều hồ sơ đặc biệt như: Hồ sơ du học, xuất khẩu lao động, hồ sơ xin giấy phép hành nghề… đối với người Việt Nam và trong hồ sơ xin cấp giấy phép lao động đối với người nước ngoài.