-->

Việc tạm ngừng kinh doanh phải tuân theo một số quy định về thủ tục cũng như nghĩa vụ phải thực hiện. Công ty Luật TNHH Everest sẽ cung cấp một số quy định pháp luật liên quan đến tạm ngừng kinh doanh như sau:

Luật sư tư vấn về trình tự, thủ tục và những lưu ý khi sử dụng dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho công ty cổ phần.

Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Hồ sơ bao gồm thông báo tạm ngừng, quyết định, biên bản họp...

Khi doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động thì cần tiến hành những thủ tục gì? Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh gồm những gì?

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh của công ty TNHH một thành viên.

Công ty cổ phần muốn làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh cần phải chuẩn bị những gì? Thời hạn tạm ngừng kinh doanh tối đa là bao nhiêu?

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thông báo tạm ngừng hoạt động của công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu một số vấn đề cần lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu những điểm khác biệt giữa giải thể doanh nghiệp và tạm ngừng kinh doanh theo quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu hạn mức xử phạt khi hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quá 06 tháng mà không thông báo.

Tạm ngừng kinh doanh của công ty hợp danh là một giải pháp hữu ích giúp công ty giảm thiểu tối đa chi phí, tìm cơ hội mới trong kinh doanh khi công ty lâm vào khủng hoảng và đứng trước nguy cơ bị phá sản hoặc giải thể.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành.

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức thuế Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm”.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh là phương án lựa chọn của nhiều doanh nghiệp khi mà chuyện làm ăn không được thuận lợi, gặp nhiều khó khăn, bế tắc.

Việc tạm ngừng hoạt động kinh doanh là quyền của Công ty nhưng chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh, Công ty phải thực hiện việc thông báo đến các cơ quan có thẩm quyền.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, nếu doanh nghiệp kinh doanh trở lại trước thời gian, thì ngoài việc phải tiếp tục kê khai thuế, còn phải làm công văn thông báo cho Cơ quan thuế được biết.

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có nộp báo cáo tài chính không?

Hoạt động trở lại sau thời gian tạm ngừng kinh doanh

Thời gian tạm ngừng kinh doanh lần 1 là 1 năm, sau thời gian 1 năm doanh nghiệp có thể tạm ngừng lần 2 với thời gian thêm 1 năm.

Phạt khi không thông báo việc tạm ngừng kinh doanh