-->

Mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu sử dụng phôi thẻ BHYT.

Mẫu C07-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)


BHXH ………..

BHXH ………..

PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI THẺ BHYT

Số:.................., ngày:....................

Họ tên cán bộ phát hành:

Phôi thẻ BHYT có trước khi in:

……..

Trong đó: Phôi lẻ chưa sử dụng

……..

Phôi thẻ BHYT còn sau khi in:

……..

Trong đó: Phôi lẻ chưa sử dụng

……..

Tên các đơn vị cấp thẻ BHYT

Mã các đơn vị

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

Trong đó: Phôi lẻ

2

Tăng mới

3

Gia hạn

4

Cấp lại

5

Cấp đổi do hỏng

6

Cấp đổi do sai thông tin

7

Cấp đổi nơi KCB BĐ

8

Cấp đổi quyền lợi

9

Cấp đổi do nguyên nhân khác

10

Hỏng do nhà in

11

Hỏng do in

12

Mất do bảo quản

13

Hỏng do bảo quản

14

Giảm khác

……..,ngày…..tháng…..năm……..

Người ghi sổ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng (Tổ) Cấp sổ thẻ

(Ký, ghi rõ họ tên)