-->

Mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu đối chiếu biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT

BHXH ………..........

BHXH ………..........

Đai lý thu ………..

ĐỐI CHIẾU BIÊN LAI THU TIỀN ĐÓNG BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT

Số:_____________

Lập ngày…. tháng…..năm……..

STT

Số biên lai

Số tiền thu

Quyển số

Số

Ngày

BHXH

BHYT

Tổng số

1

2

3

4

5

6

7 = 5 + 6

Tổng số tờ biên lai kèm theo:..................... Tờ.

Tổng số tiền nộp:..................................................................

(Bằng chữ:...........................................................................)


Đại lý thu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cán bộ thu

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ quỹ

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc BHXH

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)