-->

Mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Description: BT

Mẫu C12-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÓNG BHXH, BHYT, BHTN

Tháng …… năm …….

Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………..

BHXH …………………………………………………..………………………………...............................................................

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại:

Số TK:

Tại:

Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị như sau:

STT

NỘI DUNG

BHXH

BHYT

BHTN

CỘNG

A

B

1

2

3

4 = 1 +2+3

A

Kỳ trước mang sang

1

Số lao động

2

Phải đóng

2.1

Thừa

2.2

Thiếu

3

Thiếu lãi

B

Phát sinh trong kỳ

1

Số lao động

1.1

Tăng

1.2

Giảm

2

Phải đóng

2.1

Tăng

2.2

Giảm

3

Điều chỉnh phải đóng kỳ trước

3.1

Tăng

Trong đó: Năm trước

3.2

Giảm

Trong đó: Năm trước

4

Lãi

4.1

Số tiền tính lãi

4.2

Tỷ lệ tính lãi

4.3

Tổng tiền lãi

5

2% BHXH bắt buộc để lại

C

Số tiền đã nộp trong kỳ

1

Số thực nộp

+ UNC số ..., ngày …/…/……

Trong đó lãi

+ UNC số ..., ngày …/…/……

Trong đó lãi

2

Ghi thu 2 %

D

Chuyển kỳ sau

1

Số lao động

2

Phải đóng

2.1

Thừa

2.2

Thiếu

3

Thiếu lãi

a) Kết quả đơn vị đã đóng BHXH bắt buộc cho......... lao động đến hết tháng/năm...........................

b) Kết quả đơn vị đã đóng BHTN cho............... lao động đến hết tháng/năm......................................

c) Tổng số nộp thiếu là................... đồng đề nghị đơn vị nộp cho cơ quan BHXH trước ngày.................

d) Đề nghị đơn vị kiểm tra số liệu trên, nếu chưa thống nhất đề nghị đến cơ quan BHXH ....... ................

để kiểm tra điều chỉnh trước ngày / / . Quá thời hạn trên nếu đơn vị không đến, số liệu trên là đúng.

……..,ngày……tháng…..năm……….

Cán bộ thu

Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)