Mẫu danh sách cấp sổ BHXH

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu danh sách cấp sổ BHXH.

BHXH TỈNH……….

Mẫu D09a-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BHXH HUYỆN

DANH SÁCH CẤP SỔ BHXH

Tên đơn vị: ……………………………………………………….., Mã đơn vị:

Địa chỉ:…………………………………………………………………………..

STT

Họ và tên

Số định danh

Ngày tháng năm sinh

Địa chỉ liên hệ

Số lượng

Ghi chú

Bìa sổ

Tờ rời

A

B

C

1

2

3

4

5

A. Danh sách người được cấp sổ:

B. Danh sách chưa được cấp sổ:

…..,ngày…..tháng…..năm……

Người lập biểu

Trưởng phòng/Tổ Cấp sổ, thẻ

Giám đốc BHXH

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Đối với người chưa được cấp sổ, lý do ghi ở cột ghi chú.