Mẫu tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu tổng hợp danh sách cộng nối thời gian tham gia BHXH.

BHXH VIỆT NAM

Mẫu B04c-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BHXH TỈNH ……….

TỔNG HỢP DANH SÁCH CỘNG NỐI THỜI GIAN THAM GIA BHXH

Quý ….. năm …….

TT

Họ và tên

Số định danh

Đơn vị nơi NLĐ đang làm việc

Thời gian đề nghị cộng nối

Ghi chú

Số tháng

Từ tháng năm

Đến tháng năm

A

B

C

1

2

3

4

5

I

Huyện A

Nguyễn Văn A

1234567890

Công ty A

60

01/1986

12/1990

II

Huyện B

Ngày ……tháng …..năm …….

Người lập biểu

Giám đốc BHXH

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)