NGƯỜI TỰ THÚ, ĐẦU THÚ CÓ ĐƯỢC HƯỞNG KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT?