Mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH

Công ty Luật TNHH Everest gửi tới bạn đọc mẫu phiếu sử dụng phôi bìa sổ BHXH.

Mẫu C06-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH

ngày 09/9/2015 của BHXH Việt Nam)


BHXH ………..

BHXH ………..

PHIẾU SỬ DỤNG PHÔI BÌA SỔ BHXH

Số:.................., ngày:....................

Họ tên cán bộ phát hành:

Phôi bìa sổ BHXH có trước khi in:……..

Phôi

Phôi bìa sổ BHXH còn sau khi in:………

Phôi

Tên các đơn vị cấp sổ BHXH

Mã các đơn vị

Nội dung:

STT

Diễn giải

Số lượng

1

2

3

1

Số phôi sử dụng

2

Cấp mới

3

Cấp lại do mất, hỏng

4

Cấp lại do thay đổi nhân thân

5

Cấp lại do gộp sổ

6

Cấp lại do đã hưởng trợ cấp BHXH 1 lần

7

Cấp lại do nguyên nhân khác

8

Do đổi sổ BHXH

9

Hỏng do nhà in

10

Hỏng do in

11

Mất do bảo quản

12

Hỏng do bảo quản

13

Giảm khác

Ngày…. tháng…..năm……..Trưởng phòng (Tổ) Cấp sổ thẻ


(Ký, ghi rõ họ tên)

Người ghi sổ

(Ký, ghi rõ họ tên)