Quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty được xác định khi thành viên đó được ghi nhận trong sổ thành viên công ty. Cơ sở pháp lí của việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của thành viên đó là các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thành viên công ty có quyền yêu cầu Chủ tịch hội đồng thành viên cung cấp các chứng từ, tài liệu chứng minh các giao dịch do công ty thực hiện dẫn đến có các khoản nợ.

Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn dùng phần vốn góp của mình để trả nợ thì người nhận thanh toán chỉ trở thành thành viên của công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận.

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó: Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh...

Luật sư tư vấn hội đồng thành viên...

Nội dung về danh sách thành viên công ty cổ phần quy định tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Luật sư tư vấn về trách nhiệm thành viên công ty TNHH một thành viên. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

Phần chênh lệch không được chia cho các thành viên còn lại của công ty mà các thành viên phải cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế.

Doanh nghiệp ngay từ khi thành lập đã không có sự thỏa thuận rõ ràng về mức góp vốn và cách thức phân chia lợi nhuận, do vậy khi xảy ra tranh chấp các thành viên góp vốn rất khó chứng minh được giá trị góp vốn đó.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên sẽ cần phải có con dấu của công ty và ngoài ra sổ đăng ký thành viên cũngcần phải đáp ứng các nội dung theo quy định tại điều 49 Luật doanh nghiệp

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền huy động vốn bằng cách tăng vốn góp của các thành viên trong công ty. Phần vốn góp tăng thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty.

Thành viên công ty có nghĩa vụ chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây: a) Vi phạm pháp luật; b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác...

Hội đồng thành viên thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định.

Muốn chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn góp của mình thì phải ưu tiên chuyển nhượng cho các thành viên khác trong công ty trước với tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty.

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên do thừa kế được quy định tại khoản 3 Điều 45 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký kinh doanh

Luật sư tư vấn của công ty Luật TNHH Everest tư vấn về thủ tục chuyển nhượng và bổ sung thành viên công ty cổ phần như sau:

Người được tặng cho phần vốn góp là vợ, chồng, cha, mẹ, con, người có quan hệ họ hàng đến hàng thừa kế thứ ba thì đương nhiên là thành viên của công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quy định tại khoản 5 Điều 54 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về quy định của hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên.