-->

Cách thức bổ nhiệm thành viên mới của Hội đồng quản trị

Nếu như điều lệ công ty của quy định việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến bằng văn bản thì có thể tiến hành thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Đại hội đồng cổ đông.

Hỏi: Công ty tôi là công ty cổ phần, trước đây có một thành viên Hội đồng quản trị xin miễn nhiệm và đã có quyết định đồng ý miễn nhiệm. Hiện nay, Hội đồng quản trị muốn bổ nhiệm thêm một thành viên cho đủ số thành viên .Theo tôi được biết luật doanh nghiệp năm 2014 quy định việc bầu, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông bầu trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản. Đề nghị Luật sư tư vấn, Hội đồng quản trị có được bổ nhiệm ngay thành viên mới mà không thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hay không? (Đức Thành - Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Khương Thị Thu Hà - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:
“Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:
a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;
b) Định hướng phát triển công ty;
c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;
e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
g) Tổ chức lại, giải thể công ty.”

Theo quy định trên, nếu như điều lệ công ty của anh (chị) quy định việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị có thể lấy ý kiến bằng văn bản thì việc bổ nhiệm trực tiếp mà anh (chị) đề cập có thể tiến hành thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Đại hội đồng cổ đông. Nếu điều lệ công ty không có quy định trên thì việc bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị phải được biểu quyết tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Khuyến nghị:
  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.