Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3. 2. Hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ 4. 3. Hình thức kỷ luật “Cách chức”...

Tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời, thay thế Nghị định số 114/2006/NĐ-CP(đã hết hiệu lực thi hành) về xử phạt vi phạm hành chính về dân số...

Thời hạn xử lý kỷ luật tối đa là 02 tháng, kể từ ngày phát hiện công chức có hành vi vi phạm pháp luật cho đến ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp xử phạt người lao động sinh con thứ ba.

Luật sư tư vấn của Công ty Luật TNHH Everest về thủ tục xin ly hôn khi đang mang thai con thứ hai được 6 tháng...

Đảng viên vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách, vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức

Theo quy định pháp luật hiện hành, người sinh con thứ ba không bị áp dụng các hình thức xử phạt vi phạm hành chính.

Khoản 4 Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 18/2011/NĐ-CP) thì không vi phạm việc sinh con thứ ba là trường hợp tại thời điểm sinh chỉ có một con, kể cả trường hợp con đẻ đã cho làm con nuôi.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con...

Sinh con thứ ba nếu thuộc trường hợp được chính phủ quy định thì không bị phạt....

Pháp luật hiện hành quy định mỗi cặp vợ chồng được sinh từ một đến hai con nhưng không quy định về biện pháp xử phạt nếu sinh con thứ ba. Trong một vài trường hợp đặc biệt như đã nêu ở Điều 2 Nghị định số 20/2010/NĐ-CP thì các cặp vợ chồng được phép sinh con thứ ba.

Công chức, viên chức vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, ngoài việc xem xét, xử lý kỷ luật tương ứng với các hình thức kỷ luật nêu trên,...

Hình thức kỷ luật “Khiển trách”: áp dụng đối với các công chức, viên chức sinh con thứ 3. Hình thức kỷ luật “Cảnh cáo”: áp dụng đối với công chức, viên chức sinh con thứ 4.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp sinh con thứ ba có bị phạt hay không.

Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau:a) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;b) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;c) Tinh thần trách nhiệm...

Thời hiệu xử lý kỷ luật là thời hạn do Luật này quy định mà khi hết thời hạn đó thì viên chức có hành vi vi phạm không bị xem xét xử lý kỷ luật. Thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng, kể từ thời điểm có hành vi vi phạm.

không tăng lương

Công ty Luật TNHH Everest sẽ tư vấn cự thể về vấn đề viên chức sinh con thứ ba sẽ bị xử phạt như sau: