Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Điểm a khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4...

Lao động nữ sinh con phải đóng BHXH từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con

Lao động nữ phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con thì mới đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi sẽ được hưởng bảo hiểm thai sản.

Nếu công chức tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc trong đó có chế độ thai sản.

Việc chi trả trợ cấp bảo hiểm xã hội trong đó có trợ cấp thai sản là trách nhiệm của tổ chức bảo hiểm không phải của người sử dụng lao động.

Khi đã thanh toán hưởng trợ cấp một lần thì số thời gian đã thanh toán thì sẽ không được xem xét vào điều kiện hưởng nữa.

Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm: a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con; b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;...

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Điều 14 của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP có hướng dẫn chỉ cần đóng BHXH đủ 06 tháng trong vòng 12 tháng trường khi sinh thì nữ lao động sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi; d) Người lao động đặt vòng tránh thai...

Người lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

Điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm thai sản: 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai...

Người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ...

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới bốn tháng tuổi;...

Người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ sáu tháng trở lên trong thời gian mười hai tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì sẽ được hưởng chế độ bảo hiểm thai sản.