Khi cán bộ đang công tác tại cơ quan mà chuyển sang đơn vị khác thì cơ quan chị hoặc cán bộ chuyển công tác phải làm thủ tục báo cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày chuyểnđơn vị khác

Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu quy định về chào hàng cạnh tranh có 2 quy trình.

Điều lệ là một trong những nội dung trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nên khi Doanh nghiệp thay đổi điều lệ công ty thì cần phải làm thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây: a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; b) Người lao động bị ốm đau,...

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Thông báo thu hồi đất và chấp hành quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Trước khi có quyết định thu hồi đất, chậm nhất.

Học việc và thử việc là cách thức để doanh nghiệp đảm bảo chắc chắn người lao động có thể làm được những công việc tại doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh quá 06 tháng không thông báo thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền lên đến 2.000.000 đồng.

Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt phải được công bố công khai.

Nếu người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì khi nghỉ hưu sẽ làm thủ tục để được hưởng chế độ hưu trí theo Thông tư 03/2007/NĐ-CP.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động làm việc về việc sử dụng lao động giúp việc gia đình.

Doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh không thông báo hoặc thông báo không đúng thời hạn đến cơ quan đăng ký kinh doanh về thời Điểm và thời hạn tạm dừng kinh doanh phạt từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng.

Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi đăng kí kinh doanh cụ thể là thay đổi chủ sở hữu mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền sẽ bị phạt hành chính với các biện pháp như: cảnh cáo, phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả.

Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:a) Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự...

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản...

Luật sư tư vấn, thông báo phát hành hóa đơn: trường hợp tổ chức, cá nhân đã lập hóa đơn và không lập đủ các nội dung bắt buộc theo quy định nhưng tự phát hiện ra và lập hóa đơn mới điều chỉnh, bổ sung các nội dung bắt buộc theo quy định thì không bị xử phạt...

Toà án nhân dân ... đã tiến hành xem xét đơn khởi kiện của ... và nhận thấy việc giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân ... Tòa án nhân dân ... đã chuyển đơn khởi kiện của ... đến Tòa án nhân dân ...