Pháp nhân, như đã biết, không phải là con người cụ thể. Ðể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình trong quan hệ với người thứ ba, pháp nhân được tổ chức thành các cơ quan tại đó, các cá nhân được bố trí ở các cương vị khác nhau và xử sự nhân danh pháp nhân.

Thời gian tới tôi muốn thành lập một Doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ. Đề nghị luật sư tư vấn: Doanh nghiệp tư nhân có tư cách pháp nhân hay không?

Doanh nghiệp tư nhân không có tài sản độc lập với chủ doanh nghiệp tư nhân nên không có tư cách pháp nhân.

Luật sư tư vấn về tư cách pháp nhân khi tham gia đấu thầu.

Pháp nhân là một tổ chức được thành lập hợp pháp; có cơ cấu tổ chức chặt chẽ; có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó; nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lậ.

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây: Được thành lập hợp pháp; Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ...

Pháp nhân có năng lực pháp luật kể từ thời điểm tư cách pháp nhân phát sinh. Khác với năng lực pháp luật của cá nhân, năng lực pháp luật của pháp nhân do luật xác định về nội dung, phù hợp với đặc điểm của từng loại pháp nhân, thậm chí với từng pháp nhân.

Pháp nhân tư pháp và pháp nhân hỗn hợp có thể nhắm đến mục đích thu lợi nhuận hoặc các mục đích khác. Một sồ pháp nhân không thu lợi nhuận, có thể tìm kiếm lợi ích vật chất thông qua việc thành lập công ty TNHH một thành viên bằng tài sản của mình.

Khái niệm người tiêu dùng(NTD) là các khái niệm rất quan trọng, được sử dụng xuyên suốt trong các quy định của Luật bảo vệ người tiêu dùng.

Bộ luật Hình sự năm 2015 khi xây dựng chế định trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội, nhà làm luật đã xác định rõ chính sách xử lý hình sự đối vởi pháp nhân phạm tội là hướng vào xử phạt về kinh tế.

Pháp nhân có thể được thành lập trong khuôn khổ xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện bộ máy Nhà nước hoặc theo ý chí của các chủ thể của quyền và nghĩa vụ được luật thừa nhận.

Trong quan hệ giữa pháp nhân và thành viên của pháp nhân, các tài sản của pháp nhân không phải thuộc sở hữu chung của các thành viên: pháp nhân có tài sản của mình; còn thành viên có một phần hùn và chính phần hùn đó là tài sản thuộc quyền sở hữu của thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài để quý vị tham khảo.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục thay đổi lao động, mức đóng và xác nhận sổ BHXH đối với đơn vị thay đổi pháp nhân, chuyển quyền sở hữu, sáp nhập để quý vị tham khảo.

Thương nhân và pháp nhân là những khái niệm những điểm khác biệt về chủ thể, phạm vi hoạt động, tài sản, tư cách pháp lý.

Khi có tư cách pháp nhân, tổ chức của các cá nhân là một định chế pháp lý, là tổng hoà của các mối quan hệ xã hội đặc thù ràng buộc các thành viên của pháp nhân, đồng thời là tổng hoà các mối quan hệ xã hội ràng buộc pháp nhân với các chủ thể khác của quan hệ xã hội.

Khách thể của tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản cũng tương tự như các tội có tính chất chiếm đoạt khác, nhưng tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản không xâm phạm đến quan hệ nhân thân mà chỉ xâm phạm đến quan hệ sở hữu

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước Việt Nam cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; được Nhà nước Việt Nam giao đất có thu tiền sử dụng đất có quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất trong thời hạn sử dụng đất.