-->

Mẫu quyết định ủy thác thu thập chứng cứ

Yêu cầu … thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án ...

TÒA ÁN ÁN NHÂN DÂN.........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:....../....../QĐ-UTTA (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày...... tháng ...... năm ......

QUYẾT ĐỊNH
UỶ THÁC THU THẬP CHỨNG CỨ
TÒA ÁN NHÂN DÂN.........................................................................

Căn cứ vào Điều 97 và Điều 105 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …./…/ TLST-…ngày….tháng….năm….....
Về:(3) …………………………………………………………………................................................., giữa:
Nguyên đơn:(4) .............................................................................................................................
Bị đơn:(5) .....................................................................................................................................
Người có quyền lơi, nghĩa vụ liên quan:(6) ..................................................................................
Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Uỷ thác cho (7)…………………………tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:(8) .............................
2. Yêu cầu(9)…………………….…………… thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án(10) ......................................................................................

Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc uỷ thác cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác biết.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Tòa án nhân dân hoặc cơ quan (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
có thẩm quyền được ủy thác;
- Lưu hồ sơ vụ án.


Họ và tênHướng dẫn sử dụng mẫu số 11:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số:02/2016/QĐ-UTTA).
(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.
(4) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của nguyên đơn trong vụ án.
(5) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của bị đơn trong vụ án.
(6) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.
(7) và (9) Ghi tên Toà án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền khác được uỷ thác thu thập chứng cứ như hướng dẫn tại mục (1) hướng dẫn sử dụng Mẫu này.
(8) Ghi cụ thể biện pháp thu thập chứng cứ và những công việc cụ thể uỷ thác để thu thập chứng cứ.
(10) Ghi tên Tòa án ra quyết định ủy thác.