-->

Mẫu thông báo về việc thu thập được tài liệu, chứng cứ

Tòa án nhân dân … đã thu thập được tài liệu, chứng cứ ...

TÒA ÁN NHÂN DÂN...............(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:....../TB-TA (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày...... tháng ...... năm ......

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC THU THẬP ĐƯỢC TÀI LIỆU, CHỨNG CỨ
TÒA ÁN NHÂN DÂN..................................................................

Căn cứ vào khoản 5 Điều 97 của Bộ luật tố tụng dân sự;
Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../…/ TLST-…ngày….tháng….năm…
Về (3).......................................................................................................................................giữa
Nguyên đơn: (4) ..............................................................................................................................
Bị đơn:(5) .......................................................................................................................................
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:(6).........................................................................................
THÔNG BÁO:

1. Tòa án nhân dân………………......................................….đã thu thập được tài liệu, chứng cứ(7)
.......................................................................................................................................................
2. Thông báo cho:(8) .......................................................................................................................
biết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Đương sự; (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Lưu hồ sơ vụ án.


Họ và tênHướng dẫn sử dụng mẫu số 12:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra thông báo; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).
(2) Ô trống ghi số thông báo (ví dụ: Số: 01/TB-TA).
(3) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.
(4), (5) và (6) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của từng đương sự.
(7) Ghi đầy đủ tên tài liệu, chứng cứ Tòa án đã thu thập được.
(8) Ghi họ tên các đương sự.