Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

Mẫu biên bản không tiến hành định giá được tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….., ngày ….. tháng …… năm………..

BIÊN BẢN
KHÔNG TIẾN HÀNH ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC TÀI SẢN

Hôm nay, vào hồi………giờ……….phút, ngày……..tháng…….. năm………, tại(1)

Hội đồng định giá gồm những ông (bà) sau đây:
1) Ông (Bà) …............................................................................................. ............... chức vụ
công tác tại …................................................................................................... là Chủ tịch Hội đồng
2) Ông (Bà) …............................................................................................................. chức vụ
công tác tại …................................................................................................là thành viên Hội đồng
3) Ông (Bà) …...............................................................................................................chức vụ
công tác tại ………………….............................................................................là thành viên Hội đồng
4) Ông (Bà) …..............................................................................................................chức vụ
công tác tại …......................................................................................... ……là thành viên Hội đồng
5) Ông (Bà) …..............................................................................................................chức vụ
công tác tại …............................................................................................... là thành viên Hội đồng

Tiến hành định giá tài sản đang tranh chấp trong vụ án về (2)

giữa:
Nguyên đơn:............................................................................................................................. ......
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................... ......
Bị đơn:..................................................................................................................................... ......
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
Đó không tiến hành định giá được các tài sản sau đây:(3)... ...............................................................
Lý do việc không tiến hành định giá được tài sản:(4)............................................................................
Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:..............................................................
Ý kiến của đại diện Uỷ ban nhân dân xã nơi có tài sản định giá:...................................................
Biên bản lập xong vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày và đó đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

THƯ KÍ GHI BIÊN BẢN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)


ĐƯƠNG SỰ NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 09:
(1) Ghi địa chỉ nơi tiến hành định giá tài sản.
(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).
(3) Ghi cụ thể từng loại tài sản cần được định giá.
(4) Ghi cụ thể về các hành vi cản trở việc tiến hành định giá tài sản.