Mẫu biên bản định giá tài sản

Mẫu biên bản định giá tài sản.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Hôm nay, vào hồi……giờ……..phút, ngày………..tháng……...năm……,
tại (1).......................................................................................................................................
Hội đồng định giá gồm những ông (bà) sau đây:
1) Ông (Bà) ….............................................................. chức vụ ...............................................
công tác tại …................................................................................................... là Chủ tịch Hội đồng
2) Ông (Bà) ….............................................................. chức vụ ...............................................
công tác tại …..................................................................................................là thành viên Hội đồng
3) Ông (Bà) …................................................................chức vụ ..............................................
công tác tại …………………..............................................................................là thành viên Hội đồng
4) Ông (Bà) ….................................................................chức vụ .............................................
công tác tại ….......................................................................................... ……là thành viên Hội đồng
5) Ông (Bà) ….................................................................chức vụ ...........................................
công tác tại …................................................................................................. là thành viên Hội đồng
Tiến hành định giá tài sản có liên quan trong vụ việc về (2)............................................................
giữa:
Nguyên đơn:............................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:.................................................................................................................... .
Bị đơn:.....................................................................................................................................
Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
Tài sản định giá:(3)............................................................................................................
Ý kiến của các thành viên của Hội đồng định giá tài sản:(4)........................................................
…………………………………………………………………….....................................................…………
Ý kiến của các đương sự trong vụ việc dân sự:(5) ......................................................................
Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về giá trị của tài sản:..........................................
Biên bản lập xong vào hồi …….. giờ……. phút cùng ngày và đó đọc lại cho tất cả những người có mặt cùng nghe.

THƯ KÍ GHI BIÊN BẢN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ
(Ký và ghi rõ họ tên)


ĐƯƠNG SỰ NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)Hướng dẫn sử dụng mẫu số 08:
(1) Ghi địa chỉ nơi tiến hành định giá tài sản.
(2) Ghi loại tranh chấp của vụ việc có tài sản tiến hành định giá (ví dụ: tranh chấp quyền sử dụng đất).
(3) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, giá trị của tài sản được định giá.
(4) Ghi rõ các ý kiến khác nhau về giá trị của từng loại, từng phần tài sản được định giá.
(5) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự.