-->

Mẫu biên bản lấy lời khai của đương sự

Mẫu biên bản lấy lời khai của đương sự

TÒA ÁN NHÂN DÂN ..........(1)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ

Hồi .…. giờ.…. phút ngày .…. tháng ….. năm....................................................................................

Tại (2):.............................................................................................................................................

Chúng tôi:(3)....................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

tiến hành lấy lời khai của (4)..............................................................................................................

Nơi cư trú(5)...................................................................................................................................

Nơi làm việc (6)................................................................................................................................

Là: …………… (7) trong vụ án dân sự thụ lý số ……/TLST-.............................................................. (8)

Về việc(9)........................................................................................................................................

(10)………………………………................................................................................…..........… khai:

(11)..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Biên bản kết thúc hồi….. giờ……cùng ngày.

………………(12) đã……………………………..(13), công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.

Người khai

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)


Họ và tên


Thư ký Tòa án

ghi biên bản


Họ và tên

Thẩm phán

(Ký tên và đóng dấu của Tòa án)Họ và tên


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 02:

(1) Ghi tên Tòa án tiến hành lấy lời khai; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví vụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H); nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi địa chỉ lấy lời khai.

(3) Tùy trường hợp mà ghi cụ thể. Nếu Thẩm phán lấy lời và tự mình ghi biên bản lấy lời khai thì ghi “Tôi là Nguyễn Văn A- Thẩm phán”; nếu Thẩm phán lấy lời khai và có Thư ký Tòa án ghi biên bản lất lời khai thì ghi “Chúng tôi: Nguyễn Văn A – Thẩm phán và Trần Thị B – Thư ký Tòa án”

(4), (5) và (6) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên, địa chỉ nơi cư trú và nơi làm việc của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức và người đại diện của cơ quan, tổ chức đó. Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Bà Trần Thị Q).

(7) Ghi địa vị pháp lý của người được lấy lời khai (ví dụ: là nguyên đơn, bị đơn…).

(8) Ghi số, ký hiệu và ngày, tháng, năm thụ lý vụ án (ví dụ: Số: 30/2016/TLST-HNGĐ).

(9) Ghi trích yếu vụ án.

(10) Ghi họ tên của người được lấy lời khai (ví dụ: Bà Trần Thị Q khai:”.

(11) Ghi lời khai của đương sự.

(12) Chỉ ghi tên đương sự, tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi tên (ví dụ: Bà Q).

(13) Tùy từng trường hợp mà ghi “tự đọc” hoặc “nghe đọc”.

Khuyến nghị:

  1. Để có thông tin chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung những biểu mẫu mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị tham khảo, biểu mẫu này có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.