-->

Điều kiện để trở thành công ty đại chúng và thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán.

Thứ nhất, căn cứ pháp lý

- Luật Chứng khoán 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010;

- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Thứ hai, những vấn đề chung về công ty đại chúng

Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ công chúng thông qua phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thể chế môi giới chứng khoán. Tùy từng nước có thể có định nghĩa cụ thể hơn về công ty đại chúng.

Nét đặc trưng của các công ty đại chúng là có sự tham gia của nguồn vốn từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, do đó đặt ra yêu cầu quản trị công ty như là yếu tố khác biệt với vấn đề quản lý công ty (management).

Luật gia Trần Minh Ngọc - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198
Luật gia Trần Minh Ngọc - Công ty Luật TNHH Everest - Tổng đài tư vấn (24/7): 1900 6198

Thứ ba, về điều kiện để trở thành công ty đại chúng

Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 (Luật Chứng khoán) định nghĩa về công ty đại chúng như sau:"Công ty đại chúng là công ty cổ phần thuộc một trong ba loại hình sau đây:a) Công ty đã thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng;b) Công ty có cổ phiếu được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán hoặc Trung tâm giao dịch chứng khoán;c) Công ty có cổ phiếu được ít nhất một trăm nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ mười tỷ đồng Việt Nam lên”(khoản 1 Điều 25).

Như vậy, nếu công ty cổ phần đáp ứng được một trong ba điều kiện trên thì được coi là công ty đại chúng.Khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng thì công ty phải (nghĩa vụ) nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để đăng ký.

Tuy nhiên, vốn điều lệ trong trường hợp này thì phải là vốn đã góp. Nếu 17 tỷ đồng này là vốn điều lệ ghi trên giấy đăng ký kinh doanh mà không phải là vốn thực góp thì công ty anh (chị) sẽ không được công nhận là công ty đại chúng. Nếu 17 tỷ này đã góp được 10 tỷ trở lên thì sẽ đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Thứ tư, về thủ tục đăng ký công ty đại chúng

Theo quy định tại Luật Chứng khoán, thì hồ sơ của công ty đại chúng bao gồm:"Hồ sơ công ty đại chúng bao gồm:(a) Điều lệ công ty;(b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;(c) Thông tin tóm tắt về mô hình tổ chức kinh doanh, bộ máy quản lý và cơ cấu cổ đông; (d) Báo cáo tài chính năm gần nhất.”(khoản 1 Điều 26).

Về đăng ký thông tin đại chúng, Nghị định số 58/2012/NĐ-CP quy định:"1-Ngoại trừ các trường hợp quy định tại Điểm a và b Khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán, công ty đại chúng có trách nhiệm nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày trở thành công ty đại chúng.2- Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có trách nhiệm công bố tên, nội dung kinh doanh và các thông tin khác liên quan đến công ty đại chúng trên phương tiện thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.3- Ngày trở thành công ty đại chúng được tính từ ngày hoàn thành việc góp vốn đầy đủ và số cổ đông được ghi nhận trong số cổ đông có từ 100 nhà đầu tư trở lên”(Điều 34).