Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi... và một số nội dung khác.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định về điều kiện để được nghỉ hưu sớm.

Trường hợp này, vợ bác đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm lập, hoàn chỉnh hồ sơ khám giám định và chuyển đến Hội đồng GĐYK

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động có thể xin nghỉ hưu sớm.

TRường hợp nghỉ hưu sớm gồm có 02 khả năng: do bị suy giảm sưc khỏe hoặc do tinh giảm biên chế.

Sức khỏe yếu, nghỉ hưu sớm một năm nên sẽ bị giảm trừ 2% lương hưu.

Điều kiện được nghỉ hưu sớm quy định tại Nghị định 26/2015/NĐ-CP.

Nếu đủ điều kiện về tỷ lệ suy giảm khả năng lao động thì người lao động sẽ đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi và mức hưởng BHXH sẽ áp dụng theo quy định.

Công việc trong ngành sản xuất thuốc lá không phải công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nên điều kiện nghỉ hưu sớm sẽ căn cứ vào số tuổi, khả năng suy giảm lao động và số năm làm việc trong nghề độc hại nguy hiểm.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn chế độ hưởng khi nghỉ hưu sớm do tinh giảm biên chế.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn có được nghỉ hưu sớm khi chưa đủ năm đóng bảo hiểm không.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện để được nghỉ hưu sớm.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về điều kiện nghỉ hưu sớm.

Cán bộ, công chức, viên chức trong biên chế và cán bộ, công chức cấp xã hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp theo quy định của pháp luật...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm sức khỏe.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp nghỉ hưu sớm do suy giảm khả năng lao động 62%.

Luật sư tư vấn hưu trí...

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này có đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây...