-->

Có phải làm báo cáo kê khai thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc?

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Xem thêm ...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng ủy quyền cho doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Hỏi: Công ty chúng tôi đang có nhu cầu mở chi nhánh tại các quận huyện khác trong thành phố Hà Nội. Cho hỏi, hồ sơ, thủ tục thành lập chi nhánh bao gồm những giấy tờ gì? (Minh Tiến-Hà Nội)

Doanh nghiệp có quyền lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới hành chính.

Luật sư tư vấn về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Luật sư tư vấn về việc hóa đơn xuất cho chi nhánh như thế nào...

Luật sư tư vấn về việc thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về việc nghỉ không lương có được ứng tuyển vào làm việc trong chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thủ tục thành lập Chi nhánh và Văn phòng đại diện...

Chi nhánh muốn hạch toán phụ thuộc thì phải đăng ký trên Cơ quan thuế theo mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT. Công ty chủ quản trực tiếp đi làm các thủ tục cho chi nhánh và chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải có giấy đăng kí kinh doanh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về phương pháp tính thuế của công ty...