-->

Rủi ro trong hợp đồng mua bán hàng hóa theo Bộ luật dân sự 2015 mà các bên có thể gặp phải là gì?

Về cơ bản pháp luật dân sự tôn trong sự thỏa thuận của các bên khi giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Tuy nhiên khi các bên không có thoả thuận rõ thì vấn đề đó sẽ được tuân theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Xem thêm ...

Vì hàng hóa cũng là một loại tài sản nên các quy định về vận chuyển hàng hóa cũng giống như các quy định pháp lý về hợp đồng vận chuyển tài sản nói chung...

Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra.

Đối với trường hợp cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Hợp đồng mua bán tài sản là hợp đồng song vụ. Theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán

Hợp đồng dân sự là một loại của giao dịch dân sự. Bài viết sẽ phân tích những quy định cơ bản về hợp đồng dân sự

Hợp đồng ủy quyền là hợp đồng song vụ theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng dịch vụ là một loại hơp đồng dân sự, thường xuyên được giao kết giữa các chủ thể.

Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là thỏa thuận được giao kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển, theo đó người vận chuyển thu giá dịch vụ vận chuyển do người thuê vận chuyển trả và dùng tàu biển để vận chuyển hàng hóa.

Tranh chấp đất đai được hòa giải tại cơ sở, nếu hòa giải không thành, các bên có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết

Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê đất.

Thời gian gần đây, hình thức “chạy việc” khá phổ biến, để có một công việc một vị trí nhất định trong tổ chức, cơ quan rất nhiều cá nhân đã sử dụng hình thức “ chạy việc” thông qua trung gian, môi giới hoặc cá nhân có chức vụ, quyền hạn trong các cơ quan tổ chức.

Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất có thể vô hiệu trong những trường hợp như nội dung và mục đích của hợp đồng vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội, người tham gia giao dịch bị mất năng lực hành vi dân sự...

Vì hàng hóa cũng là một loại tài sản nên các quy định về vận chuyển hàng hóa cũng giống như các quy định pháp lý về hợp đồng vận chuyển tài sản nói chung...

Hợp đồng thương mại đóng một vai trò quan trọng trong các quan hệ thương mại. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa nhận thức đúng đắn về hợp đồng, dẫn tới việc soạn thảo hợp đồng rất sơ sài, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận giữa hai bên người mua và người bán làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán hàng hóa. Chính vì vậy việc soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa rất quan trọng.

Hợp đồng lao động được giao kết theo một trong các loại: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Vấn đề giao dịch dân sự với chính mình thường được đặt ra trong các Hợp đồng thế chấp tài sản để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ của người khác, trong đó người khác thường là một doanh nghiệp.

Hợp đồng mua bán nhà đất phải tuân theo quy định về giao dịch dân sự của Bộ luật Dân sự 2015 và các quy định của Luật đất đai 2013.

Giám đốc hoàn toàn có thể ủy quyền cho trưởng phòng để ký các hợp đồng thuộc thẩm quyền của mình. Việc lập hợp đồng ủy quyền phụ thuộc vào ý chí của các bên. Các bên hoàn toàn có quyền quyết định về vấn đề : chủ thể của hợp đồng, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền...

Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng, tuy nhiên nếu phụ lục có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng chính thì nội dung đó vô hiệu.

Hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại giống và khác nhau ở điểm nào? Một số đặc điểm cần lưu ý về hợp đồng đại lý và hợp đồng nhượng quyền thương mại?

Hợp đồng vô hiệu khi nào? cách xử lý hợp đồng vô hiệu từng phần và hợp đồng vô hiệu toàn bộ?

Các quan hệ trong xã hội hiện đại đều là những sự thỏa thuận, đa dạng từ đơn giản tới phức tạp, dù vì mục đích kinh doanh hay chỉ để đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thôgn thường. Chính vì thế, chế định về hợp đồng luôn đóng vai trò quan trọng trong luật Dân sự Việt Nam.