Chia thừa kế không có di chúc như thế nào?

Người chết không để lại di chúc thì di sản của người chết để lại được phân chia theo quy định của pháp luật.

Xem thêm ...

Thủ tục khởi kiện chia tài sản thừa kế theo pháp luật như bao gồm: "Đơn khởi kiện (theo mẫu); Các giấy tờ về quan hệ giữa người khởi kiện và người để lại tài sản:...

Dịch vụ luật sư tư vấn luật thừa kế của Công ty Luật TNHH Everest tư vấn pháp luật và cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực thừa kế, cụ thể:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết.

Người hưởng thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc, di chúc không có hiệu lực toàn bộ, di sản được chia theo pháp luật.

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Địa điểm mở thừa kế được xác định như thế nào? Ý nghĩa của việc xác định địa điểm thừa kế đối với việc phân chia di sản thừa kế và những người thừa kế.

Tại sao phải thực hiện thủ tục công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản? Để thực hiện thủ tục này cần những tài liệu/văn bản gì?

Văn bản thỏa thuận phân chia di sản là văn bản ghi nhận những nội dung phân chia di sản thừa kế, tỷ lệ phân chia, giá trị di sản, ... giữa những người thừa kế.

Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định như thế nào về quản lý di sản, người quản lý di sản của người chết để lại trong thời gian chưa phân chia di sản thừa kế?

Điều 32 Hiến pháp năm 2013: “Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức kinh tế khác; Quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được pháp luật bảo hộ”.

Tranh chấp thừa kế là những tranh chấp phát sinh từ xung đột giữa quyền và nghĩa vụ giữa những người có liên quan trong việc phân chia di sản thừa kế.

Trong trường hợp người chết không để lại di chúc, thì tài sản được chia như thế nào? Người thừa kế bao gồm những ai?

Pháp luật dân sự không phân biệt quyền thừa kế của con trong giá thú hay con ngoài giá thú. Trường hợp, con chưa thành niên vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản.

Tranh chấp di sản là động sản mà người chết không để lại di chúc được chia quy định của pháp luật.

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định những ai được hưởng di sản thì người đó mới được nhận.

Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;...

Thủ tục rút tiền gửi tiết kiệm theo thừa kế do tổ chức nhận tiền gửi tiết kiệm quy định phù hợp với các quy định về thừa kế tại Bộ Luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan.

Hỏi: Tôi được ba yêu thương hơn các anh em khác trong nhà nên ông đã lập di chúc để tại tòan bộ tài sản cho tôi. Đề nghị Luật sư tư vấn, những ai có quyền được hưởng di sản của ba tôi mà không phục thuộc vào di chúc? (Nguyễn Sơn - Hà Nội)

Lời nói chỉ được coi là di chúc miệng khi nó sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết trong trường hợp tính mạng một người đang bị cái chết đe dọa.

Hỏi: Gia đình tôi có 04 người con, mẹ tôi mất không để lại di chúc. Vậy giờ cho tôi hỏi, trường hợp này di sản mẹ tôi để lại là một mảnh đất sẽ được chia như thế nào? (Nguyễn Hương - Bắc Ninh)

Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia. Nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Hồ sơ khai nhận di sản thừa kế được niêm yết công khai tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú trước đây của người để lại di sản sau 15 ngày...

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật, nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó...