-->

Hồ sơ chuyển đổi công ty TNHH một thành viên sang công ty TNHH hai thành viên trở lên cần chuyển bị những gì?

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

Xem thêm ...

Khi có nhu cầu chuyển đổi hoặc thuộc các trường hợp phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, các công ty cổ phần phải thực hiện thủ tục chuyển đôi sang loại hình doanh nghiệp phù hợp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, hồ sơ đăng ký chuyển đổi của doanh nghiệp bao gồm:

Điểm khác biệt căn bản của Công ty Trách nhiệm hữu hạn với doanh nghiệp tư nhân là tư cách pháp lý và chế độ chịu trách nhiệm trước các nghĩa vụ tài chính.

Trong quá trình hoạt động Công ty TNHH một thành viên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần để phù hợp với nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Sau khi chuyển thành công ty TNHH, doanh nghiệp sẽ có tư cách pháp nhân, tài sản của doanh nghiệp độc lập với tài sản của chủ doanh nghiệp, doanh nghiệp chỉ chịu trách nhiệm đối với phần tài sản doanh nghiệp đã đăng ký

Công ty Luật TNHH Everest cung cấp một số quy định về việc thay đổi mã số doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về quy trình chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Luật sư tư vấn về việc quyết toán thuế khi doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần và ngược lại, hoặc chuyển từ doanh nghiệp tư nhân nên công tytrách nhiệm hữu hạn.

Những ưu điểm và nhược điểm của việc chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp.

Việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của bên thứ ba, ví dụ người lao động.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp tư nhân thành doanh nghiệp xã hội.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về thủ tục chuyển đổi loại hình công ty TNHH thành công ty cổ phần.

Dịch vụ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp do các Luật sư, Chuyên gia có kinh nghiệm của Công ty Luật TNHH Everest thực hiện.