Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam trong hợp đồng BCC được thực hiện theo quy định tại Điều 50 Luật Đầu tư năm 2014.

Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Văn phòng đại diện của thương nhân không được khuyến mại, văn phòng đại diện không được tổ chức khuyến mại hoặc thuê thương nhân khác thực hiện khuyến mại.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng phạm vi kinh doanh thì nên lựa chọn thành lập đăng ký hoạt động chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh.

Điều kiện mở văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo những quy định tại Luật Thương mại năm 2005 và các Nghị định số 72/2006/NĐ-CP...

Thương nhân nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Một trong các tiêu chuẩn, điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc là không được kiêm nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác

Điều 95 Luật doanh nghiệp có quy định về cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần.

Khi tham gia giao dịch và ký kết hợp đồng với chi nhánh, văn phòng đại diện, cần tham khảo về điều lệ, quy chế công ty của các doanh nghiệp thành lập để hiểu rõ hơn về thẩm quyền và hoạt động của đơn vị này.

Hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bao gồm: Quyết định của doanh nghiệp về chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện... và một số nội dung khác.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu về hồ sơ đăng ký thành lập mới đối với văn phòng đại diện của các doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo uỷ quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích . Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện bao gồm các giấy tờ theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản khác

Hồ sơ thành lập văn phòng đại diện gồm các nội dung tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định 78/2015 ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ.

Doanh nghiệp của chúng tôi muốn lập thêm văn phòng đại diện và mở thêm địa điểm kinh doanh tại một số tỉnh. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải làm những thủ tục gì (Nguyễn Văn Bình).

Tư vấn pháp luật về văn phòng đại diện...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về việc mở văn phòng đại diện không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền, có bị xử phạt không.

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:1. Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi...

Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp được phép thực hiện hoạt đồng kinh doanh và thực hiện chức năng cho công ty chính,đại diện theo ủy quyền còn Văn phòng đại diện thì không được phép thực hiện hoạt động kinh doanh và chỉ có chức năng đại diện theo ủy quyền.

Thương nhân nước ngoài được cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam khi có đủ các điều kiện sau: Là thương nhân được pháp luật nước, vùng lãnh thổ (sau đây gọi chung là nước) nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh công nhận hợp pháp...