-->

Lập văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Doanh nghiệp của chúng tôi muốn lập thêm văn phòng đại diện và mở thêm địa điểm kinh doanh tại một số tỉnh. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải làm những thủ tục gì (Nguyễn Văn Bình).

Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Tư vấn của Luật gia Phạm Ngọc Anh:

Theo khoản 1 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15-4-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, để thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi thông báo lập văn phòng đại diện tới phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt văn phòng đại diện (VPĐD). Nội dung thông báo gồm: a) Mã số doanh nghiệp; b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; c) Tên VPĐD dự định thành lập; d) Địa chỉ trụ sở VPĐD; đ) Nội dung, phạm vi hoạt động của VPĐD; e) Họ, tên, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu VPĐD; g) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Kèm theo thông báo phải có quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh về việc thành lập VPĐD; bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu VPĐD; bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu VPĐD.

Việc lập địa điểm kinh doanh được quy định tại khoản 2 Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP như sau: Doanh nghiệp có thể lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Tuy nhiên, doanh nghiệp chỉ được đặt địa điểm kinh doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh. Để lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện các thủ tục sau: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi thông báo nơi đặt địa điểm kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh. Nội dung thông báo gồm: a) Mã số doanh nghiệp; b) Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh); c) Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; d) Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; đ) Họ, tên, nơi cư trú, số giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Sau khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh sẽ nhập thông tin vào hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia để yêu cầu mã số VPĐD, địa điểm kinh doanh, sau đó cấp giấy chứng nhận đăng ký VPĐD và ghi bổ sung địa điểm kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp.

Theo Báo Hà Nội Mới (ngày 11.04.2012)