-->

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

UBND xã thỏa thuận với hộ gia đình về việc đổi quyền sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở là trái thẩm quyền.

Tại thời điểm năm 2008, pháp luật yêu cầu giấy viết tay mua bán đất phải có công chứng nhà nước hoặc chứng thưc của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động gửi thông báo bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người lao động làm việc về việc sử dụng lao động giúp việc gia đình.

Người sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai. Về hình thức khiếu nại, người khiếu nại có thể làm đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

khởi kiện hành vi của chủ tịch UBND xã về việc không trả lời khiếu nại đến tòa án nhân dân cấp huyện là đúng thẩm quyền

Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp UBND xã không cấp giấy chứng nhận độc thân lần thứ hai.

Người bị khiếm thính và không biết chữ, khi lập di chúc tại UBND xã, người lập di chúc sẽ đọc nội dung di chúc để CCV hoặc người có thẩm quyền chứng thực của UBND xã ghi chép lại.

Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức khác hoặc người có thẩm quyền trong các cơ quan, tổ chức đó ban hành.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu Thủ tục đăng ký nhu cầu sử dụng lao động với UBND cấp tỉnh/thành phố để quý vị tham khảo.

Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

Khoản 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa Nghị định, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

Khoản 2 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định khi hết thời hạn sử dụng đất .

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại Nghị định này trong phạm vi quản lý của địa phương mình

Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây: a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

UBND cấp xã không có thẩm quyền thu hồi đất của người sử dụng đất.

Luật sư tư vấn về thẩm quyền giao đất, cho thuê đất của UBND phường/ xã.

Thời gian tối đa để UBND cấp xã giải quyết tranh chấp đất đai là 45 ngày kể từ ngày nhận đơn.