Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân.

Số ngày nghỉ bao nhiêu lâu phụ thuộc vào công việc và thời gian đóng bảo hiểm, vì bạn không nói rõ trường hợp của mình nên tham khảo Điều 26, Điều 27 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ phép hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động...

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;...

Điều 111 Bộ luật lao động năm 2012 quy định về nghỉ hằng năm.

Điều 111 Bộ luật lao động 2012 quy định về nghỉ phép hằng năm.

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Hiện nay pháp luật không có quy định về việc nghỉ bù khi nghỉ việc riêng trung vào ngày mà chỉ có quy định nghỉ bù trong trường hợp nghỉ lễ trùng với ngày nghỉ hàng tuần mà thôi.

Người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

Điều 111 Bộ luật lao động 2012 có quy định về nghỉ phép hằng năm.

Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:a) Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)...

Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32 và 33 của Luật này thì mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương,...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về chế độ tiền lương khi làm việc vào những ngày nghỉ, lễ tết của người lao động.

Tư vấn về việc người sử dụng lao động không trả lương những ngày người lao động nghỉ lế, tết.

Chỉ cần là người lao động thuộc đối tượng điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2012 thì sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, tết và các ngày khác như kết hôn, con kết hôn, trong nhà có người chết.

Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày...

Nếu làm việc vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, thì người lao động sẽ được trả lương bằng ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ tiêu chuẩn quy định tại Bộ luật Lao động.

Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

Người lao động có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau: 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường...