Người lao động được đào tạo nâng cao trình độ từ kinh phí của người sử dụng lao động. Nếu hai bên không ký hợp đồng đào tạo nghề thì người lao động sẽ không phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động.

Theo bạn trình bày, hợp đồng học viêc có điều khoản: người lao động chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước bằng văn bản trước 10 ngày, và phải bồi thường chi phí đào tạo.

Hợp đồng đào tạo phải có các nội dung sau đây: a) Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được; b) Địa điểm đào tạo; c) Thời gian hoàn thành khóa học; d) Mức học phí và phương thức thanh toán học phí...

Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ mà ảnh hưởng đến việc làm của nhiều người lao động, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động theo quy định pháp luật.

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Nghề đào tạo; b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; c) Chi phí đào tạo...

Hợp đồng đào tạo nghề giữa người lao động và người sử dụng lao động phải có những nội dung chủ yếu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012. Ngoài ra, các bên có thể thỏa thuận các nội dung khác nhưng không được trái với quy định của pháp luật hiện hành

Quy định của công ty về việc người lao động chấm dứt HĐLĐ thì không được hưởng tháng lương cuối là không đúng với quy định của pháp luật.

Hợp đồng đào tạo nghề có nội dung chủ yếu: nghề đào tạo; địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; chi phí đào tạo; thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo; trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo...

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng đào tạo nghề.

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự;1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự...

Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động 1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn...

Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Nghề đào tạo; b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo; c) Chi phí đào tạo; d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo...