-->

Mẫu quyết định trưng cầu giám định

Tùy trường hợp cụ thể mà ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi rõ tên, địa chỉ, địa vị pháp lý của người có đơn yêu cầu.

TÒA ÁN NHÂN DÂN.................(1)

Số......../....../QĐ-TCGĐ (2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


............, ngày...... tháng ...... năm ......

QUYẾT ĐỊNH

TRƯNG CẦU GIÁM ĐỊNH (3)

TÒA ÁN NHÂN DÂN............................................................................................................

Căn cứ vào các điều 97, 102 và 103 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp;

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số …../……/ TLST-……ngày….tháng….năm…

Về:(4)..................................................................................................................................

Xét(5)...................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Đối với(6).............................................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trưng cầu(7).....................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Thực hiện giám định:(8).........................................................................................................

..........................................................................................................................................

2. Các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo bao gồm:(9)

............................................................................................................................................

3. Thời hạn trả kết luận giám định:(10)....................................................................................

............................................................................................................................................


Nơi nhận:

- Đương sự;

- Tổ chức giám định tư pháp;

- Giám định viên;

- Lưu hồ sơ vụ án.


ThẨm phán

(Ký tên và đóng dấu Tòa án)

Họ và tênHướng dẫn sử dụng mẫu số 04:

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định trưng cầu giám định; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi rõ Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số:02/2016/QĐ-TCGĐ).

(3) Nếu trưng cầu giám định bổ sung hoặc giám định lại thì sau hai chữ “giám định” trong quyết định ghi thêm hai chữ “bổ sung” hoặc chữ “lại”.

(4) Ghi đúng như ghi trích yếu về vụ án mà Toà án đang giải quyết.

(5) Tùy trường hợp cụ thể mà ghi yêu cầu của đương sự hoặc Tòa án thấy cần thiết. Trường hợp theo yêu cầu của đương sự thì ghi rõ tên, địa chỉ, địa vị pháp lý của người có đơn yêu cầu mà ghi (ví dụ: Xét yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định của ông Nguyễn Văn A - nguyên đơn trong vụ án, cư trú tại 261 phố Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

(6) Ghi đối tượng cần giám định (ví dụ: đối với chữ ký của người bán trong hợp đồng mua bán tài sản hoặc đối với chữ viết trong bản di chúc do bị đơn giao nộp cho Toà án).

(7) Ghi đầy đủ tên, địa chỉ của tổ chức được trưng cầu giám định hoặc họ, tên và địa chỉ của người được trưng cầu giám định.

(8) Ghi cụ thể những vấn đề cần giám định và các yêu cầu cụ thể cần có kết luận giám định.

(9) Ghi tên các tài liệu có liên quan hoặc mẫu so sánh gửi kèm theo, số lượng cụ thể, ký hiệu (nếu có).

(10) Ghi thời hạn tổ chức giám định tư pháp hoặc giám định viên được trưng cầu giám định phải gửi kết luận giám định cho Toà án.