-->

Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động

Căn cứ Thông tư 41/2014/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 22/12/2014 thì thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động (hay còn gọi là thủ tục xin miễn cấp Giấy phép lao động) được quy định như sau:

Căn cứ xác định người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ trong Biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với WTO không thuộc diện cấp giấy phép lao động:

 1. Doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam;
 2. Hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động thuộc phạm vi mười một ngành dịch vụ thuộc phụ lục của Thông tư 41/2014/TT-BCT;
 3. Người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng trước khi được cử sang Việt Nam làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam.
  Miễn giấy phép lao động
  Miễn giấy phéṕp lao động

Hồ sơ xin xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp Giấy phép lao động gồm:
 1. Công văn theo mẫu số 10 - Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH;
 2. Danh sách trích ngang về người lao động với nội dung: Họ và tên, giới tính, quốc tịch, số hộ chiếu, Vị trí công việc, trình độ chuyên môn, địa điểm làm việc, ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc, giấy tờ kèm theo;
 3. Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử sang làm việc tại Việt Nam (Quyết định, thư bổ nhiệm hoặc điều động nội bộ phải là người được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước đó ít nhất 12 tháng);
 4. Văn bản xác nhận kinh nghiệm là nhà quản lý, giám đốc điều hành, Chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật;
 5. Bằng đại học hoặc bằng thạc sĩ, tiến sĩ phù hợp với vị trí công việc;
 6. Giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành phần văn phòng đại diện hoặc chi nhánh;
 7. Giấy phép lao động (Nếu đã được cấp);
 8. Hộ chiếu công chứng;
 9. Lưu ý:Các giấy tờ bằng tiếng nước ngoài được miễn hợp pháp hóa lãnh sự nhưng phải được dịch – công chứng sang tiếng Việt.
Các dịch vụ pháp lý có thể tư vấn, hỗ trợ:
 1. Tư vấn điều kiện để được miễn cấp giấy phép lao động tại Việt Nam;
 2. Dịch, công chứng dịch các tài liệu phục vụ cho việc miễn cấp giấy phép lao động;
 3. Hoàn thiện hồ sơ miễn cấp giấy phép lao động tại Việt Nam cho khách hàng;
 4. Thực hiện thủ tục xin miễn cấp giấy phép tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời gian thực hiện và phí dịch vụ xin cấp Giấy phép lao động:
 1. Thời gian thực hiện dịch vụ: Từ 10 ngày làm việc;
 2. Mức phí dịch vụ: Liên hệ chi tiết.