-->

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất: 1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành...

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

Luật Đất đai năm 2013, các trường hợp được cấp GCNQSDĐ mà không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất.

Đất do cá nhân, hộ gia đình tự khai hoang có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức Sổ đỏ) nếu đáp ứng các quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Pháp luật đất đai không quy định về việc con dâu không được quyền đối với mảnh đất mà bố mẹ chồng khai hoang, hơn nữa họ đã ở ổn định trên mảnh đất đó trên 30 năm và thực hiện nghĩa vụ với nhà nước, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì...

Luật sư tư vấn trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với đất khai hoang.

Đất khai hoang chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện của pháp luật sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nhưng sào đất ấy ngày xưa bố mẹ tôi khai hoang làm bãi trồng cây, chưa có sổ Đỏ và không có giấy tờ pháp lý gì.

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được công nhận quyền sử dụng đất.

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp do tự khai hoang mà đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt, không có tranh chấp thì được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hạn mức.

Điều 106 Luật đất đai 2003 thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt;

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất...

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư...

Trường hợp chưa có giấy chứng nhận sử dụng đất nhưng có đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận thì khi bị thu hồi đất vẫn được bồi thường theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn về quyền sử dụng đất đối với mảnh đất có được do khai hoang.

Nếu gia đình của anh (chị) đủ điều kiện để được bồi thường về đất mà công ty tư nhân không bồi thường thì anh (chị) có thể kiện đòi bồi thường.

Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.