Trong thời gian doanh nghiệp bị cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng thìdoanh nghiệp không được xuất hoá đơn trong thời gian này.Nếu doanh nghiệp tự khắc phục nộp đủ số tiền thuế...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Hạch toán chi phí lãi vay khi xác định thu nhập chịu thuế căn cứ Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính,

Công ty mua máy xúc mục đích là để phục vụ hoạt động sản xuất trực tiếp của doanh nghiệp, thì việc hạch toán tài sản vào công ty hết sức quan trọng

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Luật sư tư vấn về thành lập chi nhánh...

Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty có quyền chủ động ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh...

Điều 18 Thông tư 80/2012/TT-BTC quy định về chuyển đơn vị trực thuộc thành độc lập.

Luật sư tư vấn Tách mảng kinh doanh và tách hạch toán phụ thuộc để tính thuế...

Chi nhánh muốn hạch toán phụ thuộc thì phải đăng ký trên Cơ quan thuế theo mẫu tờ khai 02-ĐK-TCT. Công ty chủ quản trực tiếp đi làm các thủ tục cho chi nhánh và chi nhánh hạch toán phụ thuộc phải có giấy đăng kí kinh doanh...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn việc chuyển đổi hình thức hạch toán, khai báo thuế như thế nào.

Về cơ bản, một Công ty hoạt động cần ba loại ngân sách sau: ngân sách cho việc thành lập, ngân sách hoạt động, và ngân sách lưu chuyển tiền mặt.