Về cơ bản thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ không bị hạn chế tỷ lệ sở hữu vốn trong các công ty liên doanh ở Việt Nam.

Thủ tục đăng ký công ty liên doanh thực hiện theo quy định tại nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Luật sư tư vấn việc phân chia lợi nhuận trong công ty liên doanh nước ngoài.

Luật sư tư vấn thủ tục mua lại cổ phần của đối tác nước ngoài trong công ty liên doanh...

Công ty cổ phần không thể thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài.

Tư vấn du họclà một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nên doanh nghiệp của bạn cần phải đáp ứng các điều kiện đầu tư kinh doanh này trước khi thành lập doanh nghiệp theo quyết định 05/2013/QĐ-TTg

Trường hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền, lợi và nghĩa vụ có liên quan...