Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thể vì nhiều lý do khách quan và chủ quan khác nhau mà phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ.

Điều lệ công ty của công tychưa có dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thì được xem là bản chính.

Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp.

Nguyên tắc giảm vốn điều lệ công ty được quy định cụ thể trong Bộ luật Lao động năm 2012.

Thỏa thuận góp vốn mua cổ phần và những vấn đề pháp lý về vốn điều lệ của công ty cố phẩn.

Hỏi: Công ty tôi mới mua lại cổ phần của một cổ đông trong công ty, do đó nên vốn điều lệ công ty tôi giảm đi 03 tỷ. Vậy tôi cần làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty? (Hoàng Hùng - Bắc Ninh)

Khi soạn thảo điều lệ, doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề như điều lệ công ty không được làm trái lại với những quy định của pháp luật hay xâm phạm quyền lợi bên thứ 3; điều lệ công ty là một hợp đồng nhiều bên dựa trên nguyên tắc tự nguyện, thỏa thuận...

Các nội dung cơ bản khi soạn thảo Điều lệ công ty được quy định tại Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014

Điều lệ công ty là một phần trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể giảm vốn điều lệ bằng các hình thức hoàn trả một phần vốn góp, mua lại phần vốn góp của thành viên, khi thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết.

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác, nghị quyết của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp trong một số trường hợp.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể thay đổi vốn điều lệ bằng cách giảm vốn điều lệ khi đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại Điều 87

Nắm bắt được nhu cầu của khách hàng nhằm tiết kiệm thời gian, giúp khách hàng đẩy nhanh tiến độ công việc. Công ty Luật TNHH Everest cung cấp dịch vụ tư vấn thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Luật sư tư vấn về điều kiện, thời gian, trình tự thực hiện và một số điểm cần lưu ý khi tiến hành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn.

Trường hợp thay đổi thông tin cổ đông sáng lập do cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua, công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký

Vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài có thể bằng hoặc ít hơn vốn đầu tư mà công ty đăng ký trên Giấy chứng nhận đầu tư.