Án treo không phải là hình phạt, mà chỉ là biện pháp "miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện'. Điều kiện mà pháp luật quy định đó chính là 'thời gian thử thách".

Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động...

Tòa án cho hưởng án treo đối với trường hợp phạt tù không quá 3 năm và căn cứ vào nhân thân của nhân thân và các tinh tiết giảm nhẹ (nếu có).

Người bị kết án được xoá án tích theo quy định tại các điều từ Điều 64 đến Điều 67 của Bộ luật này. Người được xoá án tích coi như chưa bị kết án và được Toà án cấp giấy chứng nhận.

Án treo được hiểu là trường hợp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, mà không phải là một loại hình phạt theo đó một người bị xử phạt tù nhưng có đủ các điều kiện để không cần phải chấp hành hình phạt tù và phải chịu thời gian thử thách do Tòa án ấn định.

Khi cho người bị xử phạt tù hưởng án treo, trong mọi trường hợp Toà án phải ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Các trường hợp bị hạn chế quyền tự do cư trú: Người bị cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú...

Người dưới đây, trong thời gian bị hạn chế quyền tự do cư trú thì tạm thời chưa được giải quyết thủ tục thay đổi nơi cư trú (trừ trường hợp có sự đồng ý cho thay đổi nơi cư trú bằng văn bản của cơ quan đã áp dụng biện pháp đó.

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Khi xử phạt tù không quá ba năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, nếu xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù, thì Tòa án cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ một năm đến năm năm.

Trường hợp muốn kháng án để xin giảm từ án tù xuống thành án treo, và các quy định liên quan đến án treo.

Những người sau đây không được làm nghĩa vụ quân sự: Người đang trong thời kỳ bị pháp luật hoặc Toà án nhân dân tước quyền phục vụ trong các lực lượng vũ trang nhân dân; Người đang bị giam giữ...

Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Công dân đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích thì không được đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Khoản 1 Điều 60 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 và khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐTP có quy định cụ thể về điều kiện để được áp dụng án treo.

Xuất phát từ bản chất của chế định án treo là không bắt người phạm tội phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội mà để họ tự giáo dục, cải tạo…

Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009 quy định về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác.

Tội môi giới mại dâm được quy định rất cụ thể tại Điều 255 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn trường hợp không sử dụng hung khí để gây thương tích cho người khác thì có được hưởng án treo không.

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 1. Các tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: a) Người phạm tội đã ngăn chặn, làm giảm bớt tác hại của tội phạm;...