-->

Mẫu thông báo về việc thụ lý vụ án mới nhất

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có)

Mẫu số 06-HC(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐTP

ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)


TÒA ÁN NHÂN DÂN.......(1)


Số:...../...(2)/TLST-HC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


....., ngày......tháng......năm......


THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỤ LÝ VỤ ÁN

Kính gửi:(3)......................................................................

Địa chỉ:(4)........................................................................

Ngày..... tháng...... năm.......,Tòa án nhân dân...... đã thụ lý vụ án hành chính số...../...../TLST-HC(5) về(6)....................................................., giữa:

Người khởi kiện:(7)..................................................................................

Địa chỉ:(8).............................................................................................

Người bị kiện:(9)..................................................................................

Địa chỉ:(10).............................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):(11).........................

Địa chỉ:(12).............................................................................................

Những vấn đề cụ thể người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:(13)

1..................................................................................................................

2.................................................................................................................. .....................................................................................................................

Vụ án được thụ lý theo thủ tục(14)...............................................................Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây:(15)

1................................................................................................................... 2................................................................................................................... .....................................................................................................................

Căn cứ vào khoản 1 Điều 126 và Điều 128 của Luật tố tụng hành chính, Tòa án nhân dân thông báo cho(16).....................................................được biết.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Thông báo này, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và các tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có). Trường hợp cần gia hạn, thì phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do để Tòa án xem xét. Hết thời hạn này mà người được thông báo không có ý kiến gì đối với các yêu cầu của người khởi kiện mà không có lý do chính đáng, thì Tòa án căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

-Như kính gửi;

-Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 06-HC:

(1) Ghi tên Tòa án có thẩm quyền thông báo về việc thụ lý vụ án; nếu là Tòa án nhân dân cấp huyện cần ghi rõ Tòa án nhân dân huyện gì thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân huyện X, tỉnh H). Nếu là Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, thì ghi rõ Tòa án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (Ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) Ghi số, năm ban hành thông báo thụ lý vụ án (ví dụ: số 20/2017/TLST-HC).

(3) và (4) Gửi cho các chủ thể theo quy định tại khoản 2 Điều 125 và khoản 1 Điều 126 của Luật TTHC. Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người được thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức được thông báo (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Bà Trần Thị Q).

(5) Ghi ký hiệu thụ lý vụ án (Ví dụ: Số: 05/2017/TLST-HC).

(6) Ghi trích yếu vụ án (ví dụ: “về khiếu kiện quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân...”).

(7) và (8) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên, địa chỉ của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện).

(9) và (10) Nếu người bị kiện là người có thẩm quyền thì ghi chức danh của người bị kiện (ví dụ: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh A); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đó.

(11) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (7) và (8).

(13) Ghi cụ thể những vấn đề mà người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết.

(14) Ghi vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường hoặc thủ tục rút gọn.

(15) Ghi cụ thể tên những tài liệu, chứng cứ của người khởi kiện gửi kèm theo đơn khởi kiện.

(16) Nếu là cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (3) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: Thông báo cho Ông được biết; Thông báo cho Bà được biết); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (3)


Quý vị tìm hiểu thêm thông tin chi tiết hoặc liên hệ với Luật sư, Luật gia của Công ty Luật TNHH Everest để yêu cầu cung cấp dịch vụ:

  1. Địa chỉ: Tầng 19 Tòa nhà Thăng Long Tower, 98 Ngụy Như Kom Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
  2. Chi nhánh Tây Hà Nội:Tầng 9, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
  3. Văn phòng giao dịch: Tầng 2, Toà nhà Ngọc Khánh, 37 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
  4. Điện thoại: (04) 66.527.527 - Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900-6198
  5. E-mail:[email protected], hoặc E-mail: [email protected].