-->

Mẫu giấy xác nhận nhận đơn khởi kiện

Toà án nhân dân ... đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ... tháng ... năm ... của ... nộp trực tiếp (hoặc do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến) ngày ... tháng ... năm ... Về việc yêu cầu Toà án giải quyết...

TÒA ÁN NHÂN DÂN..........(1) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:...../TB-TA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng ...... năm......

GIẤY XÁC NHẬN
NHẬN ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi:(2) .............................................................................................................................
Nơi cư trú: (3) .........................................................................................................................
Nơi làm việc: (4) ......................................................................................................................
Số điện thoại: …………..…….…; số fax:
Địa chỉ thư điện tử (email): ……………….………………... (nếu có)
Toà án nhân dân ………………………… đã nhận được đơn khởi kiện đề ngày ……. tháng ….. năm……….. của (5) .................................................................................................................
nộp trực tiếp (hoặc do tổ chức dịch vụ bưu chính chuyển đến) ngày……. tháng….. năm.

Về việc yêu cầu Toà án giải quyết (ghi tóm tắt các yêu cầu trong đơn khởi kiện)............................

Toà án nhân dân…......................………. sẽ tiến hành xem xét đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN
- Người khởi kiện; (Ký tên và đóng dấu Tòa án)
- Lưu hồ sơ vụ án.Họ và tên


Hướng dẫn sử dụng mẫu số 22:
(1) Ghi tên Toà án nhân dân nhận đơn khởi kiện; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào ( dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội).
(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân, thì ghi họ tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của người khởi kiện; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức khởi kiện (ghi theo đơn khởi kiện). Cần lưu ý đối với cá nhân, thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).
(5) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức, thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).