Biên bản họp Hội đồng thành viên cần có những nội dung gì?

Nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên quy định tại khoản 2 Điều 61 Luật doanh nghiệp năm 2014; Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực và nội dung biên bản cuộc họp.

Hỏi: Xin Luật sư cho biết, luật có quy định nội dung Biên bản họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải gồm những gì không? Ai là người chịu trách nhiệm về nội dung biên bản cuộc họp. (Trần Phong - Bắc Giang)
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198
>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Kiều Anh - Tổ tư vấn pháp luật doanh nghiệp Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Khoản 2,3 Điều 61 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định:

“2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải làm xong và thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
b) Họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện ủy quyền của thành viên không dự họp;
c) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành đối với từng vấn đề biểu quyết;
đ) Các quyết định được thông qua;
e) Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.
3. Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên”.

Như vậy, Luật doanh nghiệp năm 2014 đã quy định cụ thể nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên phải có (như trên). Người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực và nội dung biên bản cuộc họp.

Khuyến nghị:

  1. Để có ý kiến tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected]
  2. Nội dung bài tư vấn pháp luật doanh nghiệp mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Tại thời điểm quý Vị đọc bài viết này, các điều luật chúng tôi viện dẫn có thể đã hết hiệu lực, hoặc đã được sửa đổi, bổ sung; các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.