Vì bố mẹ chồng của bạn không để lại di chúc trước khi mất cho nên di sản của ông bà sẽ được thừa kế theo pháp luật

Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng ủy quyền theo điều 588 Bộ luật Dân sự 2005.

Bên ủy quyền có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng phải trả thù lao cho bên được ủy quyền tương ứng với công việc mà bên được ủy quyền đã thực hiện hoặc phải báo trước với bên nhận ủy quyền trong khoảng thờl gian hợp lý.

Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về công chứng hợp đồng ủy quyền quyền sở hữu căn hộ chung cư.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn về hợp đồng ủy quyền mua bán của công ty mẹ - con.

Theo quy định của pháp luật dân sự, hợp đồng ủy quyền phải được giao kết dưới hình thức văn bản.

Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định...

Hợp đồng ủy quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, còn bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Luật sư tư vấn hợp đồng ủy quyền...

Văn bản công chứng có hiệu lực kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức hành nghề công chứng

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định

Trong các giao dịch về mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế, thế chấp, cho mượn, cho ở nhờ, uỷ quyền quản lý nhà ở thì nhà ở phải có các điều kiện quy định tại Điều 91 Luật nhà ở.

Vì hợp đồng mua bán nhà của hai bên được lập dưới dạng hợp đồng ủy quyền do đó quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên được thực hiện theo quy định về hợp đồng ủy quyền.

Bạn chưa đủ 18 tuổi nhưng bạn vẫncó thể giao kết hợp đồng ủy quyền nếu có sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn (bố mẹ hoặc người đang trực tiếp nuôi dưỡng bạn ) theo quy định tại điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2005

Hợp đồng uỷ quyền là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền (Điều 585 Bộ Luật Dân sự).

Hợp đồng uỷ quyền chấm dứt trong các trường hợp sau đây: Hợp đồng uỷ quyền hết hạn; Công việc được uỷ quyền đã hoàn thành;...