-->

Tài sản đã chia trong di chúc có thể được bán không?

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

Hỏi: Năm 2016, ông ngoại tôi đã lập di chúc để lại từng phần tài sản cho con, cháu. Nhưng hiện nay, ông ngoại tôi có việc cần đến một khoản tiền lớn, nên ông ngoại tôi muốn bán một phần đất (đã chỉ định cho đứa cháu nội trong di chúc) để sử dụng. Đề nghị Luật sư tư vấn, ông ngoại tôi có quyền sửa di chúc đã lập để bán bớt thửa đất đó được không? (Đức Phúc – Hà Nội)


>>>Luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài (24/7) gọi: 1900 6198

Luật gia Nguyễn Thị Hoài Thương - Tổ tư vấn pháp luật Thừa kế Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Liên quan đến vấn đề anh (chị) hỏi, chúng tôi xin trích dẫn một số quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 như sau:

-Về quyền của người lập di chúc: “Người lập di chúc có các quyền sau đây: 1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; 2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế; 3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; 4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; 5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản” (Điều 648).

- Về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc: “1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào. 2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật. 3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ” (Điều 662).

Như vậy, mặc dù ông ngoại anh (chị) đã lập di chúc phân chia tài sản cho từng người và đã công khai việc này nhưng ông ngoài anh (chị) vẫn có quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế di chúc bất cứ lúc nào ông ngoại anh (chị) muốn. Đồng thời, di chúc nói trên chưa có hiệu lực, nên ông ngoại anh (chị) vẫn là chủ sở hữu của mảnh đất trên, và ông ngoại anh (chị) hoàn toàn có quyền bán phần đất mà ông đã chỉ định cho người cháu.

Khuyến nghị:
  1. Để có tư vấn chính xác và cụ thể hơn, Quý vị vui lòng liên hệ với các Luật sư, chuyên gia của Công ty Luật TNHH Everest qua Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 6198, hoặc E-mail: [email protected].
  2. Nội dung tư vấn pháp luật thừa kế mà Công ty Luật TNHH Everest cung cấp, Quý vị chỉ nên xem như nguồn tài liệu tham khảo.
  3. Các điều luật chúng tôi viện dẫn trong bài viết có thể đã hết hiệu lực hoặc đã được sửa đổi, bổ sung. Các thông tin trong tình huống là cá biệt. Do đó, Chúng tôi không đảm bảo những thông tin này có thể áp dụng cho mọi trường hợp, mọi đối tượng, ở mọi thời điểm.