Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình quản trị (cơ cấu tổ chức quản lý): mô hình quản trị có Ban Kiểm soát, hoặc mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát.

Luật sư tư vấn về trường hợp giải thể doanh nghiệp là giải thể tự nguyện và giải thể bắt buộc theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định về mức lương hưu hàng tháng.

Nếu người lao động chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng.

Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 hướng dẫn Luật Việc làm về giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều 81 Luật bảo hiểm xã hội 2006 quy định về điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu.

Công ty Luật TNHH Everest giới thiệu thủ tục chia doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu...

Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 được tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.

Quy định về con dấu doanh nghiệp là một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực thi Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, nếu Công ty hợp danh vì lý do nào đó mà chỉ còn một thành viên hợp danh và một thành viên hợp vốn thì không thể hoạt động được.

Luật sư tư vấn về thủ tục, điều kiện tiến hành, quyền dự họp,thông qua nghị quyết khi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Luật Doanh nghiệp 2014 được coi là cuộc đột phá thể hiện đúng tinh thần Hiến pháp 2013 về quyền tự do kinh doanh của công dân, của doanh nghiệp, theo đó, những gì luật pháp không cấm thì người dân, doanh nghiệp được tự do đầu tư, kinh doanh.

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với hộ gia đình cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013

Pháp luật đất đai hiện hành quy định UBND cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con...

Công ty Luật TNHH Everest tư vấn điều kiện hưởng chế độ thai sản theo luật bảo hiểm mới.

Trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì được nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điều 55 Luật BHXH 2014.

Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động.