Di chúc hợp pháp là di chúc đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005

Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp được quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005

Di chúc được coi là hợp pháp nếu đáp ứng các điều kiện quy định tai Điều 655 Bộ luật Dân sự năm 2005

Nếu di chúc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 652 thì việc chia di sản chia theo nội dung của di chúc thông qua văn bản xác nhận di sản thừa kế giữa các anh chị em

Di chúc hợp pháp là di chúc được lập theo quy định của pháp luật.

Di chúc hợp pháp là di chúc được lập theo quy định của pháp luật.

Pháp luật quy định về các điều kiện để một di chúc được coi là di chúc hợp pháp

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện quy định tại Điều 652 Bộ luật Dân sự năm 2005.

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ điều kiện: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; nội dung di chúc không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật

Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép.

Pháp luật có quy định về thế nào là di chúc hợp pháp.

Di chúc hợp pháp là di chúc được lập theo quy định của pháp luật.

Điều 652 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định điều kiện di chúc hợp pháp

Bộ luật dân sự quy định các điều kiện để một di chúc được coi là di chúc hợp pháp.

Pháp luật không có quy định nơi bắt buộc lập di chúc hợp pháp

Di chúc là sự thể hiện ý chí chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Điều 649 Bộ luật dân sự năm 2005 quy định di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.